DOŚWIADCZENIE

Stałe i regularne podnoszenie kwalifikacji zawodowych (a tym samym jakości swoich działań) i uprawianie profesji w oparciu o obiektywne potwierdzone dane kliniczne jest nieodłączną częścią rzetelnego wykonywania zawodu lekarza.

Kierując się tą zasadą, od początku mojej kariery uczestniczę regularnie w kursach i sympozjach obejmujących tematyką zakres mojej działalności zawodowej. W związku z dynamicznym postępem nauki wiedza, jeżeli nie uaktualniana, ulega stopniowej dewaluacji - dlatego też w sekcji "szkolenia" zestawiłem listę tych kursów, konferencji i sympozjów, w których uczestniczyłem w ciągu ostatnich trzech lat (zaś z okresu wcześniejszego pozostawiłem te, w mojej opinii ważniejsze). 

Staże i stypendia w wiodących ośrodkach ortopedycznych pozwalają z kolei na podpatrywanie nowoczesnych metod chirurgicznych oraz wymianę doświadczeń i poglądów z autorytetami w danej dziedzinie, co także w oczywisty sposób przekłada się na poprawę jakości świadczonych usług terapeutycznych.

Analizując swoje działania lecznicze, warto też zabierać głos w dyskusji naukowej, dzielić się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami oraz poddawać swoje wnioski racjonalnej dyskusji, a niejednokrotnie nawet konstruktywnej krytyce. W zgodzie z tą prawdą jestem autorem lub współautorem 14  publikacji (indeksowanych w międzynarodowej bazie publikacji medycznych MEDLINE) oraz licznych wystąpień (wykładów) na zjazdach i sympozjach ortopedycznych.

ZAPRASZAM DO GABINETU UL. TURNIEJOWA 73, 30-619 KRAKÓW